Kudüs'ün Tarihi


Kudüs, 3000 yıllıktarihi olan, 3 büyük tek tanrılı din için kutsal olan bir kenttir. Filistin’de bulunan, Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarcakutsal kabul edilen ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir. Çeşitli kaynaklardaYeruşalayim, Jerusalem, Uruşelim, Yerusalim, Makdis, Beyt-ül-Mukaddes,Beytül-Makdis, İlya ve Eyliya isimleriyle de zikri edilen Kudüs dünyanın eskişehirlerindendir. 

 Yahudiler Hz. Süleyman'ın tapınağının batı duvarının kalıntıları olan  Ağlama Duvarı'nı kutsal mekân kabul ederler ve bu duvarın önünde dua ederek ağlarlar.  Hz. İsa'nın gömülü olduğu yer olduğunainanıldığından buraya inşa edilen Holy Sepulchre  kilisesi tüm Hristiyanlarca kutsal bir hac merkezidir.Ayrıca  Hz. Muhammed'in Mi'rac sırasında göğe yükseldiği yer olması hasebiyle ve Mescid-iAksa'nın burada bulunması sebebiyle Kudüs, Müslümanlar için de kutsaldır. İslam’ın kutsal şehirler hiyerarşisinde Kudüs, üçüncü sırada gelir.Mekke’deki bir ibadetin on bin, Medine’dekinin bin ve Kudüs’tekinin beş yüz katsevabı olduğu seklindeki hadis bu hiyerarşiyi ifade eder. Kudüs, bir buçuk yıldanaz bir süre Müslümanların ilk kıblesi olarak kalmıştır..

 Büyük İslam mutasavvıfları Mevlâ ile olan irtibatın en âlâmertebesine ancak bu şehirde ulaşılabileceğine inanmışlar ve hayatlarının bir kısmınıKudüs’te geçirmişlerdir. Bugün İslam dünyasında Kudüs ve onunla bağlantılıolarak Filistin Problemi ezilmişliğin, hakki yenilmişliğin bir sembolü olarakkabul görmektedir.

Müslümanların ve tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de yıllardırsüren bu Siyonist cinayetlerin ve katliamların bir an önce durdurulması içinetkin yaptırımlarda bulunmak gerekmektedir. İslam bütünpeygamberlerin ortak dini olduğuna göre Kudüs'teki eski peygamberlerden kalmaeserlerin tümü İslami mirastır. Bu kutsal miras, Kudüs'ün Hz. Muhammed(s.a.s.)'in kurduğu İslam devletinin orduları tarafından fethedilmesinden sonrabir hayli zenginleştirilmiştir. 1517'de Kudüs'ü Memlükler'den alan Osmanlılarda bu şehirde zengin bir İslami miras bırakmışlardır.

Kudüs'teki İslami mirastan söz edilince ilk akla gelecek eserşüphesiz Mescidi Aksa'dır. Mescidi Aksa'dan daha önce tafsilatlı bir şekildesöz ettiğimizden burada tekrar üzerinde durmayacağız.

Kudüs'te bunların dışında da çok sayıda İslami eser mevcuttur. Bizbu şehirdeki İslami eserlerden bazılarının adlarını saymakla yetineceğiz:El-Halil camisi, Muallaktaş camisi, Veliyyullah, Muharib camisi, Büyük el-Umericamisi, Küçük el-Umeri camisi, Hz. Yakub (a.s.) camisi, Kadınlar camisi, İsacamisi, Bayram Çavuş medresesi, tekkesi ve kulesi, Mevleviye camisi, ÇorbacıSebili camisi, Disi camisi (Hz. Davud Peygamber camisi), Ömeri Safir camisi,Mus'ab ibnu Umeyr camisi, Han Sultan camisi, Ebu Bekir Sıddık camisi, Osmanibnu Affan camisi, Suveyka Allun camisi, Burak camisi, Şeyh Reyhan camisi, ŞeyhMekki cami ve türbesi, Hz. Süleyman (a.s.) efendimizin makamı ve camisi, Ömeribnu Hattab Camisi, el-Hariri Camisi, Kale camisi, Osman ibnu Hattab camisi, Hankacamisi, Hayatu's-Salahiyye camisi, es-Seyfi camisi ve meydanı, el-Kumeyrcamisi, Alauddin el-Basri camisi, el-Afgani camisi, Buhariya camisi, ŞeyhLu'lu' camisi, Kırmızı minare camisi, el-Kermi camisi, Mansuri camisi,Mağribliler camisi, Fahriya camisi, Peygamber Süleyman camisi ve meydanı
Sultan Hamamı (günümüzde Süryaniler kilisesinin bir bölümünü oluşturmaktadır.)

Bu sayılanlar Kudüs'teki İslami eserlerin çok az bir kısmıdır.Bunların dışında daha çok sayıda cami, medrese, türbe, sebil ve benzeri eserlermevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı Osmanlı dönemi öncesinden, bir kısmı daOsmanlı döneminden kalmadır.