Medine Ziyaret Yerleri

Medine-i Münevvere'yi Ziyaret

Müslümanın İslami duyarlılığını daha da artıracak olanbu kutlu yolculuk, gerçekten Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmanın önemli birvesilesidir. Cenab-ı Hak, Peygamberini ziyarete gelenleri sever ve onların,onun huzurunda yapacakları duaları geri çevirmez. Hz. Peygamber de kendisiniziyarete gelenlere şefaat edeceğini bildirmiştir. Yolculuk esnasında, bol bolsalatu selam getirilmeli ve Medine’ye yaklaştıkça bu daha da artırılmalıdır.Hacı, bu ziyaretin sıradan bir ziyaret olmadığını düşünerek büyük bir tevazu,saygı ve vakarla Medine’ye girmelidir..

Mescid-i Nebevi: Peygamber Efendimizin yaptırıp namazkıldırdığı, halifeler ve Osmanlı sultanları tarafından genişletilerek ve tamiredilerek zamanımıza kadar gelmiş olan mesciddir. Peygamberimiz bir hadis-işeriflerinde; ‘ Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i haram hariç başkamescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır.’ buyurarak medh etmiştir.

Ravda-i Mutahhara: MESCİD-İ NEBİ içerisinde,Peygamberimizin kabr-i şerifi ile mescidin o zamanki minberi arasındaki yerdir.Peygamber Efendimizin; ‘ Evimle mimberim arası, cennet bahçelerinden birbahçedir.’ buyurarak medh ettiği Ravda-i Mütahhara'nın uzunluğu 22 metre,genişliği ise 15 metredir. İçerisinde Peygamber Efendimizin namazkıldığı mihrabın da bulunduğu bu beyaz sütunlu kısım, Mescid'in diğerbölümlerinden ayrılmıştır. Öteki kısımların sütunları vehalı renkleri ayrıolduğu için rahatça bilinebilmektedir.

Cennet-ül Baki: Medine-i Münevvere'nin mezarlığıdır.Bu mübarek kabristanda Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas, torunu Hz.Hasan, damadı ve üçüncü halife Hz.Osman-ı Zinnureyn, halası Hz. Safiye, çocuğuHz. İbrahim, kızı Rukiye, Fatıma vemübarek hanımları başta olmak üzere sahabeve tabiundan birçok zevat medfundur. Kıble yönüne göre Mescid-i Nebi'ninsoltarafında, hemen yan tarafındadır.

Kuba Mescidi: Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'yehicretleri esnasında, Medine'ye 5 km. mesafede bulunan Kuba'da 14 gün kalmıştı.Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inşa etti ve burada namaz kıldı.Kur'an-ı Kerim'de takva üzere yapıldığı bildirilen ve İslâm âleminde cemaatlenamaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur. Kuba Mescidini ziyaret etmek veburada iki veya dört rekat namaz kılmak müstehaptır. Bu mescidin ziyareti ileilgili olarak Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: "Kim evinde güzelcetemizlenip abdest aldıktan sonra, başka maksatla değil de sadece namaz kılmakiçin Kuba Mescidine giderse umre sevabı alır."(12) Hz. Peygambersağlığında, Cumartesi günleri Kuba Mescidini ziyaret eder ve burada namazkılardı.

Mescid-i Ömer (R.A): Gamame mescidinin 105 adım sol önkısmındadır. Mescid-i Nebi'den 530 adım uzaklıktadır. Hz. Ömer (R.A) ın eviburası olup devlet reisliğini bu mescidin olduğu yerden (evinden) yapmıştır.

Mescid-i Ebu Bekr (R.A): Gamamemescidinin 20 adım sağ arka kısmındadır. Mescid-i Nebi'den 445 adımuzaklıktadır. Giriş kapısının üzerinde Osmanlı Tuğrasını görmek mümkündür.

Mescid-i Ali (R.A): Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’inbayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir. Efendimiz, bayram namazlarınıburada kıldırmıştır.

Mescid-i Kıbleteyn: İslam'ınilk yıllarında namazlar, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya doğru kılınıyordu. PeygamberEfendimiz, Beni Selime Kabilesi yurdunda Ashabına namaz kıldırıyordu. Namazın ikinci rekatında iken Allah-ü TeâlâHabibi’ne; Kâbe’ye yönelmesini vahyetti. Efendimiz namazı bozmadan, yönünüKâbe’ye çevirdi. Böylece, bir namazda iki kıbleye secde edildi ve bu mescide deMescid-i Kıbleteyn; iki kıbleli mescid denildi.

Uhud Şehitleri: Uhud,Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında(M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ıkiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Peygamberimizinamcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, heryıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi. Uhud şehitleriniziyaret etmek de müstehaptır.