Mekke Ziyaret Yerleri

Mekke-iMükerreme’yi Ziyaret

Hz. Hacer veoğlu Hz. İsmail’in etrafında inşa olunan ve Müslümanların kutsal şehri sayılanMekke, Arap Yarımada’sında Hicaz eyaletinin başkenti ve SuudiArabistan’nın  en büyük şehridir. İslamdini bu şehri ‘ Şehirlerin Anası’ diye nitelemektedir. M.S. 570 de Hz. Muhammedburada dünyaya gelmiştir. 610 yılında Ramazanayında yine Hira Dağında inzivaya çekilmişken kendisine Cebrail tarafından ilkvahiy iletildi. Bu yıl peygamberlik görevi tam olarak başlamış oldu.


Mescid-i Haram: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kabe-iMuazzama'nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Peygamberimiz (s.a.v.)Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz bin namaza, Mescid-i Nebi'de kılınan bir namazonbin namaza, Kabe'de kılınan bir namaz ise, yüz bin namaza bedeldir'buyurarak, Mescid-i Haram'ı meth etmişlerdir.

Kabe-i Muazzama: Mekke şehrinde bulunan ve 'Beytullah-Allah'ın evi' diye adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemlievdir. . Beytullah, dünyada en kıymetli yer, Müslümanların kıblesidir.   Yeryüzünün en kıymetli yeri olan Kabe-iMuazzama ya bakmak sevaptır. İlk görüldüğünde yapılan dualar kabul olunur.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ' Bu Beyt, İslam'ın direğidir. Kim bu Beyt'iziyaret etmek maksadıyla hac ve umre yapmaya çıkarsa, (bu yolda)öldüğü takdirdeAllah'u Teala, onu Cennet'ine koymayı, sağ kaldığı takdirde, ganimet vemükafatla memleketine döndürmeyi taahhüt eder' buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev: Hz. Peygamberin doğduğu ev Kabe’nin doğu tarafında kalan Beni Haşimmahallesinde idi. Hz. Muhammed Miladi 20 Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesigecesi tan yeri ağarırken bu evde dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki evyıkılmıştır ve yerine yapılan bina günümüzde Mekke Kütüphanesi olarakkullanılmaktadır

Cennet-ül Mualla Mezarlığı: Mescid-i Harem’in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynızamanda şehrin tarihi mezarlığıdır. Sevgili Peygamberimizin dedesiAbdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hz. Hatice validemiz, küçük yaşta ölenoğulları Kasım ve Abdullah’ın ve birçok Sahabi ve İslam büyüklerinin kabirleribu mezarlıkta bulunmaktadır. Mekke’de vefat eden yerli-yabancı her Müslümangünümüzde de bu mezarlığa defnedilmektedir.

Nur Dağı (HiraMağarası): Mekke’nin kuzeydoğusunda,Kabe’ye 5 km. mesafede bulunan bir dağdır. Peygamberliğinden önce Hz.Muhammed’in Ramazan aylarını ibadetle geçirdiği “Hira Mağarası” bu dağınzirvesinde bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz 40 yaşına girdiği senenin KadirGecesi’nde bu dağda ibadet halinde iken Hz. Cebrail gelmiş ve kendisine “EyMuhammet! Sen Allah’ın Resulü, ben de Cebrailim” diyerek peygamber olduğunutebliğ etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri aynı gecede Peygamberimizeburada inmeye başlamıştır. Bu sebeple bu dağa Nur’un indiği yer manasına gelenNUR DAĞI denilmektedir. Burada inen ilk ayetler mealen şöyledir: “YaradanRabbinin adıyla oku.

Sevr Dağı: Mekke’ningüneyinde Kabe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta, Bu dağın zirvesine yakın bir yerde Peygamber Efendimiz ile arkadaşı Hz.Ebubekir’in Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken gizlendikleri mağarabulunmaktadır.

Arafat: “Arafat”,Mekke’nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır.  Arafat, haccın en önemli rüknü olan vakfeninyapıldığı yerdir. Hz. Adem ile  Hz.Havva’nın yeryüzüne indikten sonra burada buluştukları rivayet edilmektedir. Arafat’ınortasında “Cebel-i Rahmet” (rahmet dağı), batısında Nemîre Mescidi vardır. .

Müzdelife: Mina ileArafat arasında bulunan bölgeye Müzdelife denir. Hacc’ın vaciblerinden olanMüzdelife vakfesi bu meydanda  yapılır..Şeytan taşlama da kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın birincigünü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

Mina: Mekke’nin kuzeydoğusundaMüzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir. Cemerat ismiylebilinen şeytan taşlama yerleri, Hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler vesevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid-ül Hayfburada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerekHacc’ın vaciblerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini buradayerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek Hacc’ınsünnetlerindendir.

Mescid-iCin: Peygamber efendimizdavet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi’nde namazkılarken bir grup cin Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonraHz. Muhammed’i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler vemüslüman olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’deki Cin Suresi burada nazil olmuştur.Sonraları bu mekana bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir.